F.A.Q.

Veelgestelde vragen

Een uitvaart moet plaatsvinden minimaal 36 uur na het overlijden en uiterlijk de 6de werkdag na de dag van overlijden (zie de wet op de lijkbezorging art. 16) De algemene termijnenwetgeving is van toepassing op dit artikel.

Wanneer er een dwingende reden is kan de burgemeester een vergunning tot eerder of later begraven/cremeren verlenen. Hiervoor moet ook eerst een verklaring van geen bezwaar door een arts worden getekend. Meestal is dit de arts van de G.G. & G. D.

voorbeeld: Iemand overlijdt op zondag om 13.05 uur. Er mag nu niet voor dinsdag 1.05 uur worden begraven en niet later dan de maandag van de volgende week. Tenzij er extra officiële vrije dagen in die week vallen. Deze dagen tellen dan niet mee.

Een dwingende reden voor uitstel van de uitvaart is: het verblijf van familie in het buitenland.

De uitvaartverzorger heeft geen verplichting om kinderen op de hoogte te brengen van het overlijden van hun ouders. De uitvaartverzorger krijgt zijn opdracht altijd van één van de nabestaanden. Deze opdrachtgever bepaalt de gang van zake rond de uitvaart. De opdrachtgever moet zich wel aan de laatste wil van de overledene houden.

voorbeeld: Er zijn twee kinderen, maar met één kind is geen contact. Na overlijden regelt degene, die alles voor hun moeder regelde, de crematie. Later verneemt het andere kind wat er gebeurd is en verwijt de uitvaartverzorger dat hij hem niet heeft verwittigd en dat zijn moeder begraven wilde worden. De uitvaartverzorger kan hier echter niets aan doen, omdat hij zich slechts heeft te houden aan de wensen van zijn opdrachtgever en deze moet uitvoeren. Het is niet zijn taak om de andere kinderen op te sporen.

opmerking: Wanneer er een nalatenschap is (geld), dan moet de notaris wel de andere erfgenamen (kinderen) opsporen, maar dit geldt niet voor de uitvaartverzorger.

Dit mag. In de wet op de lijkbezorging wordt niet bepaald met welk vervoermiddel een overledene naar een begraafplaats of crematorium moet worden gebracht. Dit mag dus op allerlei wijze.

opmerking: Voor vrijstelling van wegenbelasting gelden wel inrichtingseisen. Voor een rouwauto, die aan die eisen voldoet, hoeft geen wegenbelasting betaald te worden.

In dit antwoord geven wij een overzicht van de regels omtrent algemene en familiegraven, zoals die van kracht zijn in de regio Haaglanden. Buiten deze regio gelden soms weer andere regels. Ook zijn er soms nog andere mogelijkheden. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Algemeen graf: In een algemeen graf worden op volgorde van aanmelding drie overledene boven elkaar begraven. De beheerder van de begraafplaats bepaalt deze volgorde. In een algemeen graf liggen dus overledenen van verschillende families.

Aan een algemeen graf zijn geen rechten verbonden. De beheerder van de begraafplaats houdt in juridische zin de beschikking over het graf. Het graf wordt na de wettelijk grafrust van 10 jaar, zonder toestemming van de nabestaanden, geruimd (soms later). Het is na de wettelijke grafrust niet mogelijk om deze ruiming tegen te gaan. Meestal laat de begraafplaats weten, door middel van een aankondiging op de begraafplaats, dat er algemene graven geruimd gaan worden. Nabestaanden kunnen dan eventueel besluiten om bijvoorbeeld een familiegraf aan te kopen en de stoffelijke resten van de overledene in dat nieuwe familiegraf te laten herbegraven. Op het graf mag een gedenksteen worden geplaatst. De begraafplaats stelt strikte regels ten aanzien van de gedenksteen. Bij deze regels houdt de begraafplaats rekening met het feit dat er meerdere gedenkstenen kunnen worden geplaatst. Het kan zijn dat u buiten de grafrechten ook onderhoudskosten voor het graf en/of het gedenkteken verschuldigd bent.

Familiegraf: Indien u besluit een familiegraf aan te kopen, krijgt de familie het recht om in een bepaald graf op de begraafplaats te mogen begraven. Dit noemen we meestal het aankopen van een familiegraf, maar formeel blijft de begraafplaats eigenaar van zijn grond. De houder van het recht wordt rechthebbende genoemd. Deze moet een verwante zijn van de overledene. De rechthebbende bepaalt wie er in het graf begraven wordt en wat voor bedekking er op het graf komt. De rechthebbende is ook het aanspreekpunt van de begraafplaats. Het recht om in het graf te mogen begraven kan worden uitgegeven voor bepaalde duur (meestal 30 jaar) of onbepaalde duur. De meeste begraafplaatsen kennen een verplicht algemeen onderhoud. Hiervoor zal de rechthebbende jaarlijks een rekening ontvangen. Deze onderhoudsverplichting kan ook worden afgekocht. Er zijn veel verschillen in de diverse graven op de diverse begraafplaatsen. Tijdens het uitzoeken van een graf zal daarom een medewerker van ons aanwezig zijn, om u te adviseren bij de keuze. Van de administratie van de begraafplaats ontvangt u later een reglement. Telkens als er in een familiegraf begraven wordt (dus ook de eerste keer na aankoop) zijn er grafrechten verschuldigd voor het openen en het sluiten van het graf. Op een familiegraf moet u een gedenksteen plaatsen. De begraafplaatsen kennen hiervoor elk hun eigen bepalingen. Binnen deze bepalingen hebt u een vrije keuze van de bedekking van het graf. Zoals eerder genoemd werd moet u meestal een onderhoudcontract afsluiten met de begraafplaats.

opmerking: Het aankopen van een graf voor het herbegraven van stoffelijke resten is niet op alle begraafplaatsen mogelijk. Sommige begraafplaatsen geven alleen graven uit indien er binnen 8 à 10 dagen een overledene in wordt begraven.

Sinds 1 januari 2010 wordt een familiegraf in de wet een particulier graf genoemd. Medio juli 2016 is de grafrust voor algemene graven op de Gemeentelijke Begraafplaatsen in Den Haag verlengd naar 15 jaar. De algemene zandgraven zijn daarvoor vervangen door algemene grafkelders.